C# ile Sql Bağlantı Örneği

Bağlantı adında bir sınıf oluşturuyoruz ve aşağıdaki kodları yapıştırıyoruz.Bu kodlar ile bağlayacak olduğumuz Sql örneğinin yolunu gösteriyoruz.

using

System;

using

System.Collections.Generic;

using

System.Linq;

using

System.Text;

using

System.Data;

using

System.Windows.Forms;

using

 

System.Data.OleDb;

 

namespace

Urunler_Uygulamasi.Classlar

{

publicclassBaglanti

{

publicstaticstring CON

{

get { return“Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + Application.StartupPath + “\\Urunler.mdb” ; }// Yok Ben Veritabanm Projeme Eklemek stemiyorum,C’nin erisinde Olsun Diyorsanz O zaman Aadaki Uygulamay Kullanabilirsiniz.Veritabannz Debug erisine Kopyalamanza gerek Yok C’nin erisinde Olmas Yeterli.//get { return “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=” + “C:\\Urunler.mdb” ; }

}

}

}

 

Ürünler adında yeni bir sınıf oluşturuyoruz.

using

System;

using

System.Collections.Generic;

using

System.Linq;

using

System.Text;

using

System.Data;

using

System.Data.OleDb;

using

System.Windows.Forms;

using

System.Collections;

using

System.Data.SqlClient;

namespace

Urunler_Uygulamasi.Classlar

{

publicclassUrunler

{

#region

Deikenlerprivateint _urunID;

privatestring _urunadi;privatestring _urunfiyati;privateint _urunstokmiktari;privatestring _uruaciklamasi;

#endregion

#region

Propertylerpublicint UrunID

{

get { return _urunID; }set { _urunID = value; }

}

publicstring Urunadi

{

get { return _urunadi; }set { _urunadi = value; }

}

publicstring Urunfiyati

{

get { return _urunfiyati; }set { _urunfiyati = value; }

}

publicint Urunstokmiktari

{

get { return _urunstokmiktari; }set { _urunstokmiktari = value; }

}

publicstring Uruaciklamasi

{

get { return _uruaciklamasi; }set { _uruaciklamasi = value; }

}

#endregion

#region

ID’YE GORE CONSTRUCTORpublic Urunler(int URUNID, string URUNADI, string URUNFYATI, int URUNSTOKMKTARI, string URUNACIKLAMASI)

{

this._urunID = URUNID;this._urunadi = URUNADI;this._urunfiyati = URUNFYATI;this._urunstokmiktari = URUNSTOKMKTARI;this._uruaciklamasi = URUNACIKLAMASI;

}

#endregion

#region

ID OLMADAN CONSTRUCTORpublic Urunler(string URUNADI, string URUNFYATI, int URUNSTOKMKTARI, string URUNACIKLAMASI)

{

this._urunadi = URUNADI;this._urunfiyati = URUNFYATI;this._urunstokmiktari = URUNSTOKMKTARI;this._uruaciklamasi = URUNACIKLAMASI;

}

#endregion

#region

BOS CONSTRUCTORpublic Urunler()

{

}

#endregion

#region

EZME,SMLETRME METHODUpublicoverridestring ToString()

{

returnthis._urunadi;

}

#endregion

#region

URUN KAYDETME METHODUpublicstaticvoid UrunKayit(Urunler Urunum)

{

OleDbConnection cn = newOleDbConnection(Classlar.Baglanti.CON);OleDbCommand com = newOleDbCommand(“insert into Urun(UrunAdi,UrunFiyati,UrunStokMiktari,UrunAciklamasi) values(@ad,@fiyat,@stok,@aciklama)”, cn);//SqlConnection cn = new SqlConnection(“Server=.;Database=Urunler;Integrated Security=true”);//SqlCommand com = new SqlCommand(“insert into Urun(UrunAdi,UrunFiyati,UrunStokMiktari,UrunAciklamasi)values (@ad,@fiyat,@stok,@aciklama)”, cn);

com.Parameters.AddWithValue(

“@ad”, Urunum.Urunadi);

com.Parameters.AddWithValue(

“@fiyat”, Urunum.Urunfiyati);

com.Parameters.AddWithValue(

“@stok”, Urunum.Urunstokmiktari);

com.Parameters.AddWithValue(

“@aciklama”, Urunum.Uruaciklamasi);

cn.Open();

com.ExecuteNonQuery();

MessageBox.Show(“Kayt Baarl Oldu Beee !”);

cn.Close();

}

#endregion

#region

URUN GUNCELLEME METHODUpublicstaticvoid UrunGuncelle(ComboBox Kombom, Urunler BenimUrun)

{

int ID = int.Parse(Kombom.SelectedValue.ToString());OleDbConnection cn = newOleDbConnection(Classlar.Baglanti.CON);OleDbCommand com = newOleDbCommand(“Update Urun Set UrunAdi=@ad,UrunFiyati=@fiyat,UrunStokMiktari=@stok, UrunAciklamasi=@aciklama Where UrunID=” + ID, cn);//SqlConnection cn = new SqlConnection(“Server=.;Database=Urunler;Integrated Security=true”);//SqlCommand com = new SqlCommand(“Update Urun Set UrunAdi=@ad,UrunFiyati=@fiyat,UrunStokMiktari=@stok, UrunAciklamasi=@aciklama Where UrunID=” + Kombom.SelectedIndex, cn);

com.Parameters.AddWithValue(

“@ad”, BenimUrun.Urunadi);

com.Parameters.AddWithValue(

“@fiyat”, BenimUrun.Urunfiyati);

com.Parameters.AddWithValue(

“@stok”, BenimUrun.Urunstokmiktari);

com.Parameters.AddWithValue(

“@aciklama”, BenimUrun.Uruaciklamasi);

cn.Open();

com.ExecuteNonQuery();

cn.Close();

}

#endregion

#region

URUN SLME METHODUpublicstaticvoid UrunSilme(ComboBox Kombom)

{

OleDbConnection cn = newOleDbConnection(Classlar.Baglanti.CON);OleDbCommand com = newOleDbCommand(“Delete From Urun Where UrunID=@ID”, cn);int ID = int.Parse(Kombom.SelectedValue.ToString());

com.Parameters.AddWithValue(

“@ID”, ID);

cn.Open();

com.ExecuteNonQuery();

cn.Close();

}

#endregion

#region

URUN TEMZLEME METHODUpublicstaticvoid UrunTemizle(ComboBox Kombom, TextBox ad, TextBox fiyat, TextBox stok, TextBox aciklama)

{

Kombom.Text =

“”;

ad.Text =

“”;

fiyat.Text =

“”;

stok.Text =

“”;

aciklama.Text =

“”;//Kombom.ResetText();//ad.ResetText();//fiyat.ResetText();//stok.ResetText();//aciklama.ResetText();

}

#endregion

#region

COMBOBOX DOLDURMA METHODUpublicstaticvoid KomboDoldur(ComboBox Kombom)

{

OleDbConnection cn = newOleDbConnection(Classlar.Baglanti.CON);OleDbDataAdapter da = newOleDbDataAdapter(“Select UrunID,UrunAdi From Urun”, cn);DataTable dt = newDataTable();

da.Fill(dt);

Kombom.DisplayMember =

“UrunAdi”;

Kombom.ValueMember =

“UrunID”;

Kombom.DataSource = dt;

}

#endregion

#region

COMBOBOX SELECTEDINDEXCHANGED METHODUpublicstaticvoid KomboDetay(ComboBox Kombom, TextBox Ad, TextBox Fiyat, TextBox Stok, TextBox Aciklama)

{

if (Kombom.SelectedIndex == -1)

{

Kombom.ResetText();

Ad.ResetText();

Fiyat.ResetText();

Stok.ResetText();

Aciklama.ResetText();

}

else

{

OleDbConnection cn = newOleDbConnection(Classlar.Baglanti.CON);OleDbCommand com = newOleDbCommand(“Select UrunAdi,UrunFiyati,UrunStokMiktari,UrunAciklamasi From Urun Where UrunID=@ID”, cn);

 

com.Parameters.AddWithValue(

“@ID”, Kombom.SelectedValue);if (com.Connection.State == ConnectionState.Closed)

{

com.Connection.Open();

}

OleDbDataReader dr = com.ExecuteReader();if (dr.HasRows)

{

while (dr.Read())

{

Ad.Text = dr[

“UrunAdi”].ToString();

Fiyat.Text = dr[

“UrunFiyati”].ToString();

Stok.Text = dr[

“UrunStokMiktari”].ToString();

Aciklama.Text = dr[

“UrunAciklamasi”].ToString();

}

}

dr.Close();

cn.Close();

}

}

#endregion

#region

BUTON,GZLEME VE GRNTLEMEpublicstaticvoid ButonGizle(GroupBox Kontrolm)

{

foreach (Control item in Kontrolm.Controls)

{

if (item isButton)

{

item.Enabled =

false;

}

}

}

publicstaticvoid ButonGoruntule(GroupBox Kontrolm)

{

foreach (Control item in Kontrolm.Controls)

{

if (item isButton)

{

item.Enabled =

true;

}

}

}

#endregion

}

}

 

Ve en son olarak en baştaki dizayn ekranın kod kısmına bu kodları yapıştırıyoruz .C# ile Sql bağladık 🙂

 

using

System;

using

System.Collections.Generic;

using

System.ComponentModel;

using

System.Data;

using

System.Drawing;

using

System.Linq;

using

System.Text;

using

System.Windows.Forms;

using

System.Data.OleDb;

using

System.Data.SqlClient;

namespace

Urunler_Uygulamasi

{

publicpartialclassForm1 : Form

{

public Form1()

{

InitializeComponent();

}

 

 

privatevoid Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

Classlar.

Urunler.KomboDoldur(cmbUrunGetir);

cmbUrunGetir.SelectedIndex = -1;

Classlar.

Urunler.ButonGizle(groupBox1);

btnKaydet.Enabled =

true;

}

 

privatevoid button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Classlar.Urunler urunum = new Urunler_Uygulamasi.Classlar.Urunler();//urunum.Urunadi = txtAd.Text;//urunum.Urunfiyati = txtFiyat.Text;//urunum.Urunstokmiktari = Convert.ToInt32(txtStokMiktari.Text);//urunum.Uruaciklamasi = txtAciklama.Text;

 

// Bir i Yapmann birden fazla Yolu Var,Baz eyler Hayal Gcnze Bal.Yukardaki Kullanm’da Olur aadaki de olur.uralsa ok daha farkl yntemlerlede yaplabilir.tamamen size kalm.if (txtAd.Text == “” || txtAd.Text == null || txtFiyat.Text == “” || txtFiyat.Text == null || txtStokMiktari .Text == “” || txtStokMiktari.Text == null || txtAciklama.Text == “” || txtAciklama.Text == null)

{

MessageBox.Show(“Bo Sayfa Kayt Edilemez ?”);

}

else

{

Classlar.

Urunler Urunum = new Urunler_Uygulamasi.Classlar.Urunler(txtAd.Text, txtFiyat.Text, Convert. ToInt32(txtStokMiktari.Text), txtAciklama.Text);DialogResult Konus = MessageBox.Show(“Kaydetmek stediinizden Emin Misiniz ?”, “Uyar”, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);if (Konus == DialogResult.OK)

{

if (cmbUrunGetir.Text == Urunum.Urunadi)

{

MessageBox.Show(“Bu rn Daha nce Kaydedilmi ?”);

}

else

{

Classlar.

Urunler.UrunKayit(Urunum);

Classlar.

Urunler.UrunTemizle(cmbUrunGetir, txtAd, txtFiyat, txtStokMiktari, txtAciklama);

Classlar.

Urunler.KomboDoldur(cmbUrunGetir);

cmbUrunGetir.SelectedIndex = cmbUrunGetir.Items.Count – 1;

}

}

}

}

 

privatevoid btnTemizle_Click(object sender, EventArgs e)

{

Classlar.

Urunler.UrunTemizle(cmbUrunGetir, txtAd, txtFiyat, txtStokMiktari, txtAciklama);

}

 

privatevoid btnGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)

{

if(txtAd.Text == “” || txtAd.Text == null || txtFiyat.Text == “” || txtFiyat.Text == null || txtStokMiktari .Text == “” || txtStokMiktari.Text == null || txtAciklama.Text == “” || txtAciklama.Text == null)

{

MessageBox.Show(“Bo Sayfa Gncellenemez ?”);

}

else

{

DialogResult Konus = MessageBox.Show(“Gncellemek stediinizden Eminmisiniz ?”, “Uyar”, MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information);if (Konus == DialogResult.OK)

{

if (cmbUrunGetir.SelectedIndex != -1)

{

Classlar.

Urunler BenimUrun = new Urunler_Uygulamasi.Classlar.Urunler(txtAd.Text, txtFiyat.Text, Convert.ToInt32(txtStokMiktari.Text), txtAciklama.Text);

Classlar.

Urunler.UrunGuncelle(cmbUrunGetir, BenimUrun);

Classlar.

Urunler.KomboDoldur(cmbUrunGetir);

cmbUrunGetir.SelectedIndex = cmbUrunGetir.Items.Count – 1;

}

}

}

}

 

privatevoid cmbUrunGetir_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

{

Classlar.

Urunler.KomboDetay(cmbUrunGetir, txtAd, txtFiyat, txtStokMiktari, txtAciklama);

Classlar.

Urunler.ButonGoruntule(groupBox1);

}

 

privatevoid btnSil_Click(object sender, EventArgs e)

{

if (txtAd.Text == “” || txtAd.Text == null || txtFiyat.Text == “” || txtFiyat.Text == null || txtStokMiktari .Text == “” || txtStokMiktari.Text == null || txtAciklama.Text == “” || txtAciklama.Text == null)

{

MessageBox.Show(“Bo Sayfa Silinemez ?”);

}

else

{

DialogResult Konus = MessageBox.Show(“Silmek stediinizden Emin Misiniz ?”, “Uyar”, MessageBoxButtons. OKCancel, MessageBoxIcon.Information);if (Konus == DialogResult.OK)

{

Classlar.

Urunler.UrunSilme(cmbUrunGetir);

Classlar.

Urunler.UrunTemizle(cmbUrunGetir, txtAd, txtFiyat, txtStokMiktari, txtAciklama);

Classlar.

Urunler.KomboDoldur(cmbUrunGetir);

cmbUrunGetir.SelectedIndex = -1;

}

}

}

}

}

Advertisements

Faktöriyel Hesaplama Programı

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

        Dim sayi, c As Single

        Dim i As Integer

        c = 1

        sayi = Val(InputBox(“Faktöriyeli alınacak sayıyı giriniz”))

        For i = 1 To sayi

            c = c * i

        Next

        TextBox1.Text = c

    End Sub

End Class


Büyük Ünlü Uyumu Programı

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows.Forms;

 

namespace büyükünlüuyumu

{

    public partial class Form1 : Form

    {

        public Form1()

        {

            InitializeComponent();

        }

        char[] inceSesli = new char[] { ‘e’, ‘i’, ‘ü’, ‘ö’ };

        char[] kalinSesli = new char[] { ‘a’, ‘ı’, ‘u’, ‘o’ };

        char[] sesliHarfler = new char[] { ‘e’, ‘i’, ‘ü’, ‘ö’, ‘a’, ‘ı’, ‘u’, ‘o’ };

        char[] sesKontrol(string yazi, char[] harfDizisi)

        {

            int sayac = 0;

            char[] harfTipi = new char[0];

 

            for (int i = 0; i < yazi.Length; i++)

            {

                if (yazi[i].ToString() == ” “)

                {

                    MessageBox.Show(“Lütfen Boşluk Bırakmayınız”);

                    aradaBoslukVarmi = true;

                    break;

                }

                else

                {

                    for (int j = 0; j < harfDizisi.Length; j++)

                    {

                        if (harfDizisi[j] == yazi[i])

                        {

                            Array.Resize(ref harfTipi, sayac + 1);

                            harfTipi[sayac] = harfDizisi[j];

                            sayac++;

                        }

                        else { }

                    }

                }

            }

            return harfTipi;

        }

        void panel(bool kontrol)

        {

            pnlDurum.Visible = true;

            if (kontrol == true)

            {

                pnlDurum.BackColor = Color.Lime;

            }

            else

            {

                pnlDurum.BackColor = Color.Red;

            }

        }

        bool aradaBoslukVarmi = false;

        private void textBox1_MouseClick_1(object sender, MouseEventArgs e)

        {

            btnKontrol.Enabled = true;

            textBox1.Clear();

        }

 

        private void btnKontrol_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            btnKontrol.Enabled = false;

            if (textBox1.Text != “”)

            {

                char[] harfler = sesKontrol(textBox1.Text.ToLower(), sesliHarfler);

                if (aradaBoslukVarmi == false)

                {

                    bool sesKalinMi = true;

                    bool sesVarMi = true;

                    int sayacHarf = harfler.Length;

                    for (int i = 0; i < 3; i++) 

                    {

                        if (sayacHarf == 0)

                        {

                            MessageBox.Show(“sesli harf gir”);

                            sesVarMi = false;

                            break;

                        }

                        else if (harfler[0] == inceSesli[i])

                        {

                            sesKalinMi = false;

                            break;

                        }

                        else { }

                    }

                    if (sesKalinMi == true && sesVarMi == true)

                    {

                        bool digerSslrKlnMi = true;

                        for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)

                        {

                            int sesKontrol1 = Array.IndexOf(kalinSesli, harfler[i]);

                            if (sesKontrol1 == -1)

                            {

                                digerSslrKlnMi = false;

                            }

                        }

                        if (digerSslrKlnMi == true)

                        {

                            panel(true);

                            lblMesaj.Text = “Büyük Ünlü Uyumu ‘na uygundur.”;

                        }

                        else

                        {

                            panel(false);

                            lblMesaj.Text = “Büyük Ünlü Uyumu ‘na uygun değildir.”;

                        }

                    }

                    else if (sesKalinMi == false && sesVarMi == true)

                    {

                        bool dgrSslrIncMi = true;

                        for (int i = 0; i < harfler.Length; i++)

                        {

                            int sesKontrol2 = Array.IndexOf(inceSesli, harfler[i]);

                            if (sesKontrol2 == -1)

                            {

                                dgrSslrIncMi = false;

                            }

                        }

                        if (dgrSslrIncMi == true)

                        {

                            panel(true);

                            lblMesaj.Text = “Büyük Ünlü Uyumu ‘na uygundur.”;

                        }

                        else

                        {

                            panel(false);

                            lblMesaj.Text = “Büyük Ünlü Uyumu’na uygun değildir.”;

                        }

                    }

                    else

                    { }

                }

                else

                {

                    aradaBoslukVarmi = false;

                }

 

            }

            else

            {

                MessageBox.Show(“Lütfen bir kelime giriniz!”);

            }

        }

 

    }